QUE SÓN LES SOBRE TENSIONS I COM ENS AFECTEN?

Les sobretensions són augments de voltatge de curta durada amb valors per sobre dels màxims establerts entre dos punts d'una instal·lació elèctrica o circuit.

Actualment la necessitat de protecció és molt més gran, ja que la tecnologia ha evolucionat fent els components electrònics cada vegada més petits i sensibles a les pertorbacions electromagnètiques.

Les sobretensions que apareixen per conseqüència d'un llamp poden tenir dos possibles causes: descàrrega directa / propera o descàrrega llunyana.

 

Descàrregues directes:

Les descàrregues directes o properes de llamp són les que es produeixen en el sistema de protecció externa d'un edifici, en la seva proximitat immediata o en algun dels sistemes elèctrics conductors que penetren en el mateix (per exemple alimentació de baixa tensió, cables de control .. .)

Els corrents i tensions de xoc que es produeixen a causa de la descàrrega directa del llamp representen una amenaça molt seriosa per al sistema que es pretén protegir, pel que fa a la seva amplitud i contingut d'energia.

 

 

En cas d'una descàrrega directa o pròxima de llamp originen les sobretensions (cas 1) per la caiguda de tensió de la resistència de la presa de terra, i l'augment de potencial resultant a l'edifici en comparació amb l'entorn llunyà. Això constitueix el màxim esforç a què es veuen sotmeses les instal·lacions elèctriques en els edificis.

 

Descàrregues llunyanes:

Són aquelles que tenen lloc a gran distància de la instal·lació objecte de protecció: descàrregues de llamps a la xarxa aèria de mitja tensió o en la seva proximitat o també descàrregues de llamp de núvol a núvol (casos 4,5 i 6)

Anàlogament a les sobretensions induïdes, les repercussions de les descàrregues llunyanes de raig sobre la instal·lació elèctrica d'un edifici es neutralitzen mitjançant components dimensionats d'acord amb l'ona de corrent de xoc 8/20 μs.

 

Afectacions per sobretensions:

Les sobretensions transitòries més comuns són les degudes a commutacions de maquinària. No obstant això les més destructives són les degudes a descàrregues atmosfèriques. Els efectes d'aquestes sobretensions van des de la simple interrupció momentània de la feina a la destrucció total d'un equip o instal·lació:

DISRUPCIÓ: Interrupció de les operacions de sistemes, pèrdua i corrupció de dades, fallades inexplicables en els ordinadors ...

DEGRADACIÓ: Una exposició a sobretensions transitòries degradarà, sense que l'usuari ho percebi, els components electrònics i els circuits, reduint la vida efectiva dels equips i augmentant les possibilitats de fallades.

DANYS: Les sobretensions transitòries de gran magnitud poden danyar components, plaques de circuits, etc. Arribant fins i tot a cremar-les, podent provocar la destrucció de l'equip i la instal·lació elèctrica, així com molt probablement el focus d'un incendi. Afecten en major grau a equips electrònics, informàtics i de telecomunicacions. Tots aquests efectes comporten pèrdues econòmiques per la reposició dels elements danyats, així com el cost indirecte de la ruptura dels processos productius. A més, aquests efectes poden comportar risc a les persones que caldrà evitar segons la Llei de Prevenció de Riscos Laborals: Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors de les instal·lacions i equips de treball. R.D. 1215/97. Annex II, punt 12: "Qualsevol instal·lació o maquinària utilitzada per al treball, i que puguin ser assolides pels llamps, han d'estar protegides contra els seus efectes per dispositius o mesures adequades."