CERTIFICATS I NORMATIVES

 

Certificat de Producte PDCE:   

Compliment de la normativaS:

    UNE-EN-IEC 62305: 2012 (PARTS 1, 2 i 3)    
    NBR 5419: 2001
    NTC 4552: 2004
    NFPA 780: 2008
    CTE DB-SU8 (Codigo técnico de la edificación Española)
   

Certificat del producte

 

Normativa Espanyola de parallamps CTE DB-SUA8 (Codi técnic de l'edificació): 

 CTE DB-SUA8

 

CERTIFICAT ISO GESTIÓ DE QUALITAT CONFORME ES CUMPLEIX LA  ISO 9001:2015:

Certificat ISO 9001:2015

 

CERTIFICAT DE CONFORMITAT DEL PRODCTE DE LA UL96:

Certificat de conformitat UL96 

 

ASSAJOS DEL PRODUCTE: PDCE, Protector Sobretensions Dinco DNNF y  Filtre de terra Dinfil DNNFT:

Assajos PDCE

Assajos Dinco DNNF

Assajos Dinfil DNNFT

 

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
Compleix amb els requisits de l'acció preventiva (article 5) de la Llei 31/1995 de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals, així com el RD 614/2001 de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric.

 

Certificat OTAN / NATO      link web oficial
El PDCE ha estat homologat de manera oficial per l'OTAN en el concepte de "sistema de protecció contra el llamp i protector electromagnètic". El PDCE ha estat seleccionat com un Sistema OTAN de Catalogació (SOC), mitjançant el qual es tracta de garantir que un mateix article sigui conegut dins l'àmbit de la logística de les nacions usuàries del sistema (actualment 28 països pertanyen a l'OTAN), per una mateixa i única denominació i un mateix i únic Nombre OTAN de Catàleg (NOC), sent el codi OTAN del PDCE: NCAGE: SUM83

 

MARCATGE CE
    Directives 2001/95 / CE (Llei General de Seguretat de Productes)      +info
    Directives 92/31 / CEE (Compatibilitat Electromagnètica)                     +info